Stadgar och Styrelse

Har du frågor till oss, ring Krusagården 0381-10087 eller kontakta Anette

 

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande:         Jan Engdahl, mail: engdahl@gmail.com,

Tel. 076-1107261

Vice ordförande:  Kristina Bjelm, mail: kinasjohaga@gmail.com

Tel. 070-3241435

Sekreterare:         Mona Gustafsson, mail: mona@paperart.se

Tel. 070-2104412

Kassör:                Anette Jensen, mail: krusagarden@krusagarden.nu

Tel. 070-5923452  /   0381-10087

Ledamöter:

  • Marianne Tellt, mail: fam.tellt@live.se, tel.
  • Kerstin Eriksson, mail: kerstin.kaj@gmail.com, tel. 0702-510692 / 0381-15337
  • Christer Werdenskog, mail: christerwer@gmail.com, tel. 070-4184778

Suppleanter:

  • Maya Gustafsson, mail: maya.gustafsson@gmail.com, tel. 072-2465823
  • Tore Rodevald, tel. 070-6404101

Valberedning:

Ingegärd Bovin N Storgatan 42A, 57532 Eksjö, 070-2933644  Sammankallande

Birgitta Olsson Fänriksgatan 10, 57535 Eksjö, 070-6350401

Villmor Johansson Skönbergavägen 24, 57539 Eksjö, 0381-14633

 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN KRUSAGÅRDEN

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Föreningen Krusagården, idéell förening.

 

§ 2 Förenings säte

Föreningen har sitt säte i Eksjö kommun.

 

§ 3 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att främja förenings- och kulturlivet. Föreningen är idéell och partipolitiskt och religiöst obunden.

 

§ 4 Föreningens verksamhet och inriktning

Verksamhetens inriktning skall bidraga till föreningens ändamål och ha som målsättning att i hemlik miljö samla människor i olika åldrar och kategorier till en meningsfull fritidssysselsättning. Föreningen skall vara huvudman för Krusagården och den verksamhet som där bedrivs. Årsmötet tar ställning till en plan på minst ett år för föreningens verksamhet och inriktning.

 

§ 5 Medlemskap

Medlemskapet kan erhållas av både fysiska och juridiska personer som vill stödja föreningens ändamål och erlägger fastställda medlems- och serviceavgifter. Alla medlemmar deltar i årsmötet med en röst var (gäller både fysiska och juridiska personer). Den som röstar för en juridisk person skall förete fullmakt från denna juridiska person. Fysiska personer ska vara närvarande på mötet för att kunna rösta.

 

§ 6 Medlemsavgift

Föreningen kan årligen ta ut medlems- och serviceavgift. Avgifterna fastställs av årsmötet och kan vara olika för fysiska och juridiska personer.

 

§ 7 Årsmöte

Årsmöte ska hållas före Mars-månads utgång.

Kallelse till årsmötet ska skickas till alla medlemmar två till fyra veckor före det att årsmötet ska äga rum. Kallelse ska skickas ut per brev eller epost. Även övrig viktig kommunikation med medlemmarna ska göras via brev eller epost.

 

Medlem kan väcka förslag till årsmötet. Detta skall meddelas styrelsen skriftligt minst tre veckor innan årsmötet.

 

Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.Rösträtt har den som var medlem vid årsskiftet närmast före årsmötet. Omröstning skall vara sluten om någon begär detta.

 

Följande dagordning ska behandlas av årsmötet:

 

1. Stämman öppnas

2. Val av   mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän

3. Fastställande av   dagordningen

4. Fråga om stämman   utlysts i stadgeenlig ordning

5. Fastställande av   röstlängd

6. Styrelsens   årsredovisning för verksamhetsåret

7. Revisorernas   berättelse

8. Fastställande av   resultat- och balansräkning

9. Beslut om   disposition av föreningens resultat

10. Beslut om   ansvarsfrihet för styrelsen

 

11. Fråga om   arvoden till styrelsen och revisorer

12. Beslut om   antalet styrelseledamöter och ersättare

13. Val av   ordförande

14. Val av övriga   styrelseledamöter och ersättare

15. Val av två   revisorer

16. Val av   valberedning

17. Beslut om   medlems- och serviceavgifter

18. Beslut om   verksamhetsplan

19. Övriga ärenden

20. Stämman   avslutas

 

 

§ 8 Extra föreningsstämma

När styrelsen finner det angeläget att kalla in samtliga medlemmar, ska kallelse ske till extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma ska även utlysas om mer än hälften av medlemmarna anser det. Kallelse till extra föreningsstämma ska anslås tydligt på Krusagården och på Krusagårdens hemsida en till två veckor före extra föreningsstämma ska äga rum.

 

§ 9 Styrelse

Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen ansvarar för att det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för föreningens ekonomiska förvaltning.

 

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter. Årsmötet utser minst tre och högst fem ersättare.

 

Årsmötet väljer ordförande för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år. Ersättare väljs för ett år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter så begär. Kallelse till sammanträdet skall tillställas samtliga ledamöter minst en vecka innan mötet. Dagordning skall finnas och godkännas vid mötet.

 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid beslut i styrelsen skall enighet eftersträvas. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

Styrelsen kan utse arbetsgrupper bland medlemmarna och kan adjungera medlemmar, företrädare för samverkansparter eller annan kompetens till styrelsens sammanträden och löpande arbete. Adjungerade personer får närvara med yttranderätt men utan beslutanderätt.

 

§ 10 Revisorer

Årsmötet väljer två revisorer med kända och dokumenterade kunskaper om ekonomi, förvaltning och räkenskaper för ett år.

 

§ 11 Valberedning

Årsmötet väljer tre ordinarie ledamötertill valberedning för ett år. Valberedningens förslag ska vara tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan årsmötet äger rum.

 

§ 12 Firmateckning

Förenings firma tecknas av styrelsen eller av de styrelsemedlemmar i förening eller var för sig som styrelsen utser.

 

§ 13 Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.

 

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen har ansvar för att upprätta en Årsredovisning med verksamhetsberättelse och bokslut och som överlämnas till revisorerna minst fyra veckor före utsatt datum för årsmöte. Årsredovisningen skall vara tillgänglig för medlemmar senast en vecka före årsmötet skall äga rum.

 

§ 15 Uteslutning

Medlem som motarbetar förenings syften och/eller skadar föreningens verksamhet kan uteslutas av årsmötet eller extra föreningsstämma.

 

§ 16 Ändring av stadgar

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en måste vara ordinarie årsmöte.

För stadgeändring krävs enighet bland samtliga medlemmar eller beslut på två stämmor och att ändringen biträtts av minst 2/3 av de röstande på den senare stämman.

 

§ 17 Verksamhetens upplösning

Beslut om verksamhetens upplösning kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en måste vara ordinarie årsmöte. Beslutet måste biträdas av minst 2/3 av de röstande på den senare stämman.

Om det vid verksamhetens upplösning finns tillgångar, skall dessa fördelas på det sätt som föreningsstämman bestämmer.

 

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den 17 mars 2013 och den 23 mars 2014.

 

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑